חדשות בית המשפט

מדוע יש להקפיד על הגשת השגות בזמן, מה פסק בית המשפט במקרה שבו בית תוכנה סווג כ"עסקים ומשרדים" ואיך יושבה טביעה בגין השבת היטלי פיתוח שנגבו ע"י תאגיד המים?

ארנונה

עמ"נ (ת"א)47660-07-17 עירית תל אביב נ' בית בנימיני קרמיקה

נקבע שהקדש שעוסק בכל מטרה שיש בה תועלת או ענין לאנושות, זכאי לפטור חלקי מארנונה על פי סעיף 2 לפקודת הפיטורין והוא אינו צריך לעמוד בקריטריונים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שיש לעמוד בהם כדי לקבל פטור חלקי לפי סעיף 5(י) לפקודה, מוסד מתנדב לתועלת הציבור.

עמ"נ (ת"א)43172-04-17 גלילות מחזור סוללות בע"מ נ' עירית רמת השרון

עוד פסק דין המדגיש את ההכרח להגיש השגה במועד, החברה הגישה השגה 111 יום אחרי שנשלחה לה שומה מתוקנת. היא לא טרחה לכתוב מתי הודעת החיוב הגיעה אליה, שמן הסתם היה מאוחר מהתאריך המופיע על ההודעה עצמה. היא נימקה את האיחור בכך, שמיד אחרי קבלת הודעת השומה היא פנתה בכתב לראש העיר והמתינה לתשובה ושלא קיבלה כל מענה שלחה השגה. מנהל הארנונה וועדת הערר דחו את ההשגה בנימוק שהיא הוגשה באיחור. החברה הגישה ערעור לבית המשפט שקבע שההשגה אכן הוגשה באיחור ודחה את הערעור. הוא גם חזר על ההלכה כי לראש העיר אין סמכות לדון בענייני ארנונה. מפתיע שיש עדיין כאלה שחושבים כי הם יכולים "לסגור ענין" עם ראש העיר בלי לשמור על הזכויות המשפטיות לפי כללי החוק.

עמ"נ (ת"א ) 11846-01-17 טרקס מערכות בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב

עוד מקרה של בית תוכנה שחויב על ידי עירית תל אביב בסיווג הכללי והיקר של "עסקים ומשרדים" ולא בסיווג תעשייתי "בית תכנה". בית המשפט דחה ערעור על החלטת ועדת ערר כי הנישום לא עמד בנטל הראייה להוכיח שעיסוקו העיקרי בנכס הוא ייצור תוכנה. טענה כזאת, היא מורכבת מאוד להוכחה אך ניתן במקרים רבים להשיג סווג כזה בתכנון מוקדם עם גורם מקצועי שבקיא בתחום.

היטלי פיתוח

ת"א (ת"א) 56001-11-15 שדרה ירוקה חברה לבניין נ' מי שקמה בע"מ

התובעת הגישה תביעת השבה בגין היטלי פיתוח שנגבו לטענתה בחוסר סמכות על ידי תאגיד מים. מדובר בהיטלים שלא הוסדרו בחקיקת הרפורמה של תאגידי מים. בית המשפט מחק את התביעה מפאת שיהוי וחוסר סמכות עניינית. בית המשפט פסק שלא ניתן לפתור בעיית שיהוי על ידי הגשת תביעה כספית כאשר בעיית היסוד של התובעת נעוצה בהוראות חיקוק והמקום הנכון לבירור טענות כאלה הוא בית המשפט המחוזי בעתירה מנהלית.

עמנ(חי') 56179-03017 מוני עזורה ואח' נ' מועצה מקומית זכרון יעקב

העותר טען שהתוצאה של אי משלוח הודעה מהמועצה על החלטתה להתקין ביוב היא ביטול החיוב. בית המשפט דחה את העתירה משלושה נימוקים. הראשון שאין לנישום זכות לערער על החלטה כזו ולכן לא נגרם לו נזק בשל אי משלוח ההודעה. השני, מטרת ההוראה כדי למנוע הוצאה כפולה שלא יתקין נישום קו ביוב בעצמו וכאן הנישום לא התחיל כלל להתקין ביוב על חשבונו, ולכן אי משלוח הודעה לא נגרם לו נזק. השלישי, המערער נהנה מהתשתית ושיקולי צדק מחייבים שישלם עבורו כמו ייתר בעלי הנכסים בזכרון יעקב.

ו"ע (חי') 1008/06רחש דפוס אופסט חיפה ואח' נ' מ.א. משגב ואח'

הועדה קיבלה חלק מהערר שהוגש. בחוק הרשויות המקומיות (ביוב) יש תנאי סף לחיוב התושבים בהיטל ביוב שהיטל הביוב מוטל "לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו". הוכח שהמועצה לא הקימה את מערכת הביוב המשרתת את הנכס אלא המדינה. הרשות המקומית גם לא הצליחה להציג חוזה חתום כהוכחה כי רכשה את הביוב מהמדינה. המערער צריך לשלם היטל רק עבור עבודות שבוצעו או מומנו על ידי המועצה. 

ת"א (י-ם) 23868-09-12 אביב שני פיתוח ובניה בע"מ נ' חברת הגיחון בע"מ

בית המשפט קבע כי הטלת עיקול על חשבונות בנק של התובעת בשלושה בנקים שונים שעה שהחוב שלה היה צריך להיות מבוטל, מהווה לשון הרע. מאחר שהתובעת לא הוכיחה שנגרם לה איזה נזק ממשי בעקבות לשון הרע, והעיקול עמד בתוקף רק 5 ימים והסכום שנתפס בעיקול היה קטן, למרות קביעת בית המשפט שהתנהגות תאגיד המים באירוע זה היתה התנהלות שרירותית וקשה בית המשפט פסק פיצוי ללא הוכחת נזק רק של 6,000 ₪ כאשר הסכום המרבי שהחוק מאפשר לפסוק ללא הוכחת נזק הוא 50,000 ₪. 

עת"מ 41018-07-15 צימר ואח' נ' עירית הרצליה ואח'

פסק הדין עוסק בשיהוי מנהלי בגביית חוב היטלי פיתוח והחלת עקרון זה גם על גבייה פסיבית. העותר דרש לקבל תעודה להעדר חובות לצורך העברת זכויות בנכס. העיריה סירבה בטענה שקיים חוב בגין היטל מלפני עשרים שנה. בית המשפט פסק כי עקרון השיהוי המנהלי חל גם על גבייה פסיבית ותנאי להפעלת גבייה פסיבית היא שקודם ניסו להפעיל גביה אקטיבית. משלוח תזכורת חוב לנישום אינו נחשב פעולה אקטיבית העוצרת את השיהוי. השיהוי גרם לכך שאסור היה לעירייה להשתמש בגבייה מנהלית.

 

Call Now Button דילוג לתוכן