חדשות בית המשפט

מה קורה כאשר קיים היתר בנייה רק לחלק מהבניין ואילו קומות נוספות נבנו ללא היתר? האם העירייה יכולה לגבות הוצאות גביה שונות מהוצאות הקבועות בפקודת המיסים (גבייה) כשמדובר בהוצאות בגין מכתב התראה מעורך דין?

1. תכנון ובנייה [אגרות והיטלים] רשויות מקומיות

מקום שבו מקבל אדם היתר בניה לשתי קומות ובונה שלא כדין קומה שלישית בהיקף נרחב, ראוי שתעוכב כל עבודה שבוצעה מכח ההיתר, לרבות זו המבוצעת בחלקים מאושרים, משיקולי הרתעה.

מקום שבו מקבל אדם היתר בניה לשתי קומות ומוסיף ובונה שלא כדין קומה שלישית נוספת בהיקף נרחב, ראוי כי תעוכב כל עבודה שבוצעה מכח ההיתר, לרבות זו המבוצעת בחלקים מאושרים, על מנת להרתיע הן את המשיב עצמו ואת עברייני בנייה נוספים. יש לראות במבנה מקשה אחת שבוצעו בה עבירות בנייה נרחבות ומתן היתר לעבוד באחד מחלקי המבנה מהווה בגדר פרס לעבריין. לפיכך ייאסר כל ביצוע עבודה בנכס, כולל בקומות שלגביהן ניתן בעבר היתר, עד לקבלת היתר כדין למבנה בכללו או לחלופין עד להתאמת המבנה להיתר הקיים.

(עפ (י-ם) 40394-07-16 מדינת ישראל נ' מוחיי שוויקי [פורסם בנבו])

2. רשויות מקומיות – גבייה – הוצאות גביה

תביעה ייצוגית שהתקבלה בנוגע להוצאות של מכתבי התרעה שנשלחו לנישומים בגין אי תשלום תשלומי חובה.

נפסק כי החלת העקרונות שבתקנות הגבייה על מכתב ההתראה של העירייה מגבילה את ההוצאות לא רק להיותן "ישירות" אלא גם להיותן "סבירות".

בעניין זה, הסכום שגבתה העירייה ע"י כל אחד ממשרדי עורכי הדין ששכרה, עולה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגבייה, כך שממילא בכך מוכח כי הסכום שגבתה לא רק שאינו "ישיר", אלא גם שאינו "סביר".

אם במסלול המנהלי אסור לעירייה לגבות מעבר לסכום הקבוע בתקנות בגין מכתב התראה בדואר רשום, מובן שהעירייה מנועה מגביית סכום גבוה מזה בגין אותו מכתב התראה, גם כשהיא שולחת אותו במסגרת המסלול המשפטי.

שיקולי מדיניות ושוויון תומכים בגישה שרשויות מנהליות תגבנה הוצאות גבייה אחידות בשני הערוצים המשפטי והמנהלי, כדי למנוע נטישת הגבייה המנהלית לטובת הערוץ המשפטי ע"י הוצאת הגבייה למשרדי עורכי דין חיצוניים שיגבו סכומים ללא ההגבלה הקבועה בתקנות.

(ת"צ (ת"א) 4768-08-15 שלומי אבני נ' עיריית רמת גן [פורסם בנבו])

Call Now Button דילוג לתוכן