מאמרים

האם יכול מבוטח למנוע מחברת הביטוח שלו לשלם פיצוי לנפגע תאונה

תאריך: 03 ינואר 2010

עניינו של מאמר זה הוא בשאלת זכותו של מבוטח למנוע מחברת הביטוח שלו פיצוי בגין נזקי תאונה.
סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח מאפשר למבוטח להתנגד לתשלום הפיצוי. אולם בסופו של דבר חברת הביטוח רשאית לגבש את דעתה באופן עצמאי.
במקרה הנדון כאן, תבעה חברת שלמה תחבורה את חברת ביטוח הפניקס ומבוטחה אשר גרם נזק לרכבה בארוע של תאונה.
המבוטח התנגד לתשלום הנזק בטענה כי לא גרם לכל נזק הצריך פיצוי ועל כן הפניקס המבטחת שלו סירבה לשלם את הנזק.
חברת שלמה יוצגה על ידי עורכת הדין אורית משה ממשרדנו, לא סברה כך.


השאלה בדיון הייתה האם יש למבוטח זכות וטו המחייבת את חברת הביטוח שלו להישמע לדרישתו שלא לשלם הנזק. 


השאלה הובאה לבירור בבית המשפט ונקבע כי בהתאם להלכה הפסוקה ולספרות בדיני ביטוח ולפי סעיף 68 לחוק לא קיימת למבוטח זכות וטו. תכליתה של זכות ההתנגדות הניתנת למבוטח לפי סעיף זה היא לתת בידיו הזדמנות לשכנע את חברת הביטוח בצדקת עמדתו ובפסול שהוא מוצא בפשרה המוצעת. ואולם, מקום בו ניתנה למבוטח הזדמנות אמיתית להביע דעתו ולשכנע את חברת הביטוח-עליו להסתפק בכך. אין הוא יכול לכפות על חברת הביטוח את עמדתו. 


הן המבוטח והן חברת הביטוח צריכים לפעול בתום לב. על חברת הביטוח לקחת בחשבון שיקוליה את אינטרס המבוטח לרבות שיעור ההשתתפות העצמית שלו ביחס לסכום הפשרה וגם התנגדות המבוטח, ככל שקיימת, צריכה להינתן בתום לב. 


חריג להלכה זו הינו במקרה שהמבטחת לא מסרה למבוטח הודעה בהתאם לסעיף 68 ולא אפשרה לו להתנגד במועדים הקבועים בחוק, אז לא תהיה זכאית לגבות ממנו דמי השתתפות עצמית.


במקרה זה בית המשפט קיבל את התביעה במלואה וחייב את הפניקס חברה לביטוח בתשלום סכום התביעה לתובעת ואת מבוטחה באופן אישי בתשלום הוצאות משפט לתובעת, משנקבע כי התנגדות המבוטח לתשלום המבטחת ניתנה בחוסר תום לב, על מנת להימנע מתשלום השתתפות עצמית.

Call Now Button דילוג לתוכן